Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány ústavem Familylab ČR z. ú., se sídlem Domkovská 2563/50, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 19340818, zapsaným v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. U 1146 (dále jen „prodávající“ nebo „Familylab“), a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, telefonicky atd). 
  2. Prodávající je provozovatelem internetových stránek https://www.familylab.cz, jejichž součástí je i internetový obchod (dále jen „webové rozhraní“). Na webovém rozhraní je možné dle těchto obchodních podmínek objednat zboží (knihy) (dále společně jen „zboží“) a služby (kurzy, školení, semináře, konzultace, poradenství, certifikované výcviky, videopřednášky, e-booky a další služby dle aktuální nabídky) (dále společně jen „služby“).
  3. Při objednávání zboží a/nebo služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uvedené údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží a/nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jednotlivých služeb. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb (v rámci území České republiky).
  4. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář, zejména informace o objednávaném zboží a službách, způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a služeb a informace o nákladech spojených s dodáním zboží a služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího.
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

 

 

 1. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo bezhotovostně prostřednictvím platební brány.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumějí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a služeb.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží a služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 
  6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na e-mail prodávajícího info@familylab.cz.
  3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, kterým byly prostředky přijaty prodávajícím od kupujícího.
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Od kupní smlouvy nelze odstoupit, jestliže byly předmětem koupě služby, které prodávající před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy již v plném rozsahu poskytl nebo je předmětem koupě služba ve formě digitálního obsahu ve smyslu článku 5. bod 8. a 9. níže.

 

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. U služeb, zejména online videopřednášek a e-booků (včetně PDF verzí) se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů nebo přístupové URL adresy ze strany prodávajícího na e-mail kupujícího.
  6. Přístupové údaje nebo URL adresu poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny včetně případných poplatků, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
  7. Kupující souhlasí s poskytnutím potvrzení o uzavření kupní smlouvy a potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy v elektronické podobě.
  8. V případě, kdy kupující zakupuje dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, výslovně žádá o započetí poskytování tohoto digitálního obsahu ihned po uzavření kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od takové kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k tomuto digitálnímu obsahu právo na odstoupení od kupní smlouvy. Technické a programové vybavení, které je nutné pro užití digitálního obsahu je webový prohližeč pro zobrazení webového rozhraní nebo v případě e-booků může být nutná instalace programu pro zobrazení formátu PDF.
  9. V případě, kdy kupující zakupuje prostřednictvím webového rozhraní službu, výslovně žádá o započetí poskytování této služby ihned po uzavření kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k těmto službám právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud již služba byla v plném rozsahu poskytnuta, resp. v případě jejího poskytnutí v částečném rozsahu nemá právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@familylab.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese https://www.evropskyspotrebitel.cz.
  5. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  7. Přístupové údaje k online videopřednáškám a/nebo e-bookům (včetně PDF verze) či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online videopřednáškám a/nebo ebookům či k poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

 

 1. REKLAMACE
  1. Bez udání důvodu je možné pro nepodnikatele zboží a/nebo služby vrátit do čtrnácti (14) dnů od zakoupení, vyjma případů, kde je omezené odstoupení od kupní smlouvy. Musí být nepoškozené a nepoužité. Celý nákup nebo jeho část může kupující vrátit poštou nebo přepravní společností. Objednávku pošle na adresu: Reklamace, Jana Hudecová, Domkovská 2563/50, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice. V balíčku nesmějí chybět informace o tom, že kupující vrací zboží a/nebo služby, kopie faktury, číslo objednávky, číslo účtu, na který má prodávající peníze zaslat, telefonní číslo s e-mailem, aby mohl prodávající kupujícího kontaktovat. Peníze mu prodávající pošle na účet do třiceti (30) dnů ode dne, kdy balíček obdržel. Poštovné v tomto případě prodávající neproplácí. V případě vracení balíčku poslaného do zahraničí prodávající kupujícímu doporučuje, aby jej před odesláním kontaktoval se svým problémem na e-mailu info@familylab.cz.

 

 

 1. DŮLEŽITÉ
  1. Informace na webovém rozhraní a ve zboží a službách (včetně certifikovaného výcviku) (dále jen „informace“) slouží k osobnímu rozvoji a inspiraci. Cílem Familylab není nahradit ani poskytovat služby lékařů, psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů nebo jiných specialistů. V případě zdravotních problémů prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo vyhledejte odbornou lékařskou péči. 
  2. Familylab pěvně věří, že informace poskytují potřebnou inspiraci k nastartování osobního rozvoje kupujícího. Odpovědnost za osobní rozvoj však zcela závisí na možnostech a vůli kupujícího. Každý kupující má jedinečné potřeby a nároky a tyto skutečnosti nelze ze strany Familylab ovlivnit. Kupující se zavazuje, že bude vždy pečlivě posuzovat, zda je pro něj řešení, kterým se rozhodl inspirovat vhodné. Familylab za případnou ujmu či škodu v důsledku rozhodnutí kupujícího uplatnit informace neodpovídá.
  3. Jakékoliv nedovolené fotografování a nahrávání nebo přenášení zvukového nebo obrazového záznamu, údajů nebo informací je výslovně zakázáno.
  4. Veškeré informace, podklady a materiály poskytnuté v rámci zboží a služeb jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo je prodávající držitelem odpovídající výhradní licence a jsou autorskoprávně nebo licenčně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakýmkoliv způsobem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. 
  5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup na webové rozhraní kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva ani povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Praze 17. 5. 2023