Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby ústav Familylab ČR z. ú., se sídlem Domkovská 2563/50, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 19340818, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. U 1146, provozovatel domény www.familylab.cz a propojených facebookových skupin, dále označován jako „Familylab“, „našimi“, „námi“, „správce“ apod., zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy a naši vzájemnou komunikaci na všech platformách. Budeme využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a nabídky produktů a služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili. Neshromažďujeme o Vás žádná citlivá data, a pokud nám je poskytnete, budeme je pravidelně mazat a nebudeme je zpracovávat, pokud bychom k tomu neměli Váš výslovný souhlas. Pokud takové údaje zveřejníte ve facebookové skupině, rozumíme, že jste si vědomi toho, že taková skupina je přístupná jiným uživatelům. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, v platném znění (dále jako „GDPR“).

Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, soubory cookies nebo analytika. Přesný rozsah uvádíme níže.

Kontaktní formuláře
Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se zákazníkem a nevyužíváme tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.

MailChimp
Který nám umožňuje s Vámi komunikovat prostřednictvím newsletterů a personalizované reklamy. Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Informace o používaných cookies a jejich nastavení najdete na této stránce Cookies.

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky. U osobních údajů týkajících se nákupů produktů tyto údaje uchováváme tak dlouho, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky a ochrany našich oprávněných zájmů, nejdéle po dobu 5 let).

Ochrana osobních údajů

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@familylab.cz. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení zaslaného e-mailem. Tuto volbu proveďte kliknutím na odkaz Odhlásit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky.

Osoby s přístupem k vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo nám a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@familylab.cz. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@familylab.cz. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností a pro účel oprávněného zájmu správce, může být veškerá komunikace mezi Vámi a Familylab monitorována.